Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Voltier, gevestigd Nieuwe Ebbingestraat 53, 9712NE, te Groningen, ingeschreven bij de KvK onder nummer 85935662. Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 februari 2024.

Definities

 • Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden als hierna vermeld.
 • Voltieringeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 85935662.
 • Overeenkomst: elke overeenkomst gesloten tussen Voltier en de opdrachtgever.
 • Product: alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Voltier
 • Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen.

Artikel 1: Werkingssfeer

1.1  Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes en gesloten overeenkomsten tussen Voltier en de opdrachtgever, tenzij van deze algemene voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Voltier, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien blijkt dat één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de algemene voorwaarden voor al het overige in stand. Wanneer deze situatie zich voordoet treedt Voltier in overleg met de opdrachtgever met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen.

Artikel 2: Aanbod en/of offerte

2.1 De door Voltier gedane aanbiedingen en gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken in de aanbieding of offerte. Voltier is slechts aan aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen deze geldigheidsduur is bevestigd.

2.2 Aanbiedingen en/of offertes worden bij voorkeur, en indien mogelijk, schriftelijk dan wel elektronisch gedaan. Tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

2.3 Spoedeisende omstandigheden omvatten maar zijn niet beperkt tot:

 1. Schadebeperkende maatregelen: Wanneer er wegens omstandigheden, welke niet kunnen worden toegerekend aan Voltier, schade ontstaat bij de klant en deze door onze installateurs verholpen wordt.
 2.  Extra werkzaamheden ten behoeve van de installatie: Wanneer er werkzaamheden nodig zijn, welke buiten de verantwoordelijkheid van Voltier vallen, die uitgevoerd moeten worden om de installatie werkend op te leveren.
 3. Werkzaamheden om een onveilige situatie te verhelpen: Wanneer er een onveilige situatie wordt aangetroffen door de installateurs (bijv. niet correct aangesloten meterkast).

2.4 Alle door Voltier verstrekte informatie (waaronder o.a. offertes, werkzaamheden, opbrengsten, terugverdientijden en rendementen) is vrijblijvend. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleed. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke (schrijf)fouten binden Voltier niet. Hoewel wij ons uiterste best doen om nauwkeurige informatie te verstrekken, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie nauwkeurig, volledig of actueel is. 

Artikel 3: De overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord ondertekende of anderszins voor akkoord bevestigde aanbieding of offerte door Voltier retour is ontvangen.

3.2 Voltier kan een door haar gedaan voorstel annuleren indien de installatie technisch niet uitvoerbaar is, als het voorstel in strijd is met wetgeving, als de wijziging extra kosten met zich meebrengt, of als de wijziging ertoe leidt dat de producten van Voltier niet langer de verwachte opbrengsten kunnen genereren. Zodra we een door ons gedaan voorstel afwijzen, zullen alle vooruitbetalingen worden terugbetaald, en zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele door opdrachtgever geleden of nog te lijden schade.

3.3 Onze overeenkomsten komen altijd tot stand onder de volgende ontbindende voorwaarden:

 1. Opdrachtgever is eigenaar van betreffende woning/bedrijfspand of opdrachtgever kan een akkoordverklaring van de eigenaar van de woning/bedrijfspand overleggen aan Voltier;
 2. De dakconstructie, woning of bedrijfspand deugdelijk, zonder onvolkomenheden en/of gebreken, geschikt is om de producten van Voltier te installeren en aan te sluiten;
 3. Voldoende ruimte in de meterkast (voor extra groep tbv het PV systeem) is en de meterkast geschikt is om de zonnepanelen installatie op aan te sluiten, dan wel te installeren.

3.4 Wanneer Voltier een beroep doet op een ontbindende voorwaarde zoals beschreven in het vorige lid, informeert Voltier opdrachtgever hiervan onverwijld schriftelijk of digitaal. Een beroep op dit artikel geeft opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding en de annuleringskosten dienen te worden betaald. 

Artikel 4: Wijziging overeenkomst

4.1 Opdrachtgever kan Voltier een schriftelijke wijziging van de overeenkomst voorstellen. Voltier is te allen tijde gerechtigd de voorgestelde wijziging af te wijzen. 

4.2 Wijzigingen in de overeenkomst zijn van kracht door en vanaf de schriftelijke of elektronische aanvaarding daarvan door Voltier.

4.3 Wanneer wijzigingen hogere kosten veroorzaken worden deze in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Voltier zal de opdracht met de hoogst mogelijke deskundigheid uitvoeren en in lijn met de normen van vakmanschap. Alle afspraken tussen de opdrachtgever en Voltier hebben betrekking op inspanningsverplichtingen en bieden daarom geen garantie voor het behalen van het beoogde resultaat.

5.2 Voltier heeft het recht om de installatie van het zonnepanelensysteem op te schorten, indien op de dag van installatie, als gevolg van slecht weer of andere situaties van overmacht, het niet mogelijk is om veilig te werken.

5.3 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van alle gegevens en instructies die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, of waarvan redelijkerwijs mag worden verwacht dat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Voltier.

5.4 Indien de bovengenoemde gegevens en instructies niet, of niet tijdig, worden verstrekt, behoudt Voltier zich het recht voor om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De bijkomende kosten die ontstaan als gevolg van vertraging zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.5 Voltier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het feit dat Voltier is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens die zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij het voor Voltier duidelijk had moeten zijn dat deze gegevens onjuist of onvolledig waren.

5.6 Voltier behoudt zich het recht haar verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst op te schorten indien asbest wordt aangetroffen.

5.7 Voltier kan gebruikmaken van de diensten van andere bedrijven om bepaalde werkzaamheden uit te (laten) voeren en/of de producten van Voltier B.V. te leveren, installeren of demonteren. Het inzetten van deze derde partijen gebeurt doorgaans op de achtergrond. Voltier B.V. zal je hierover informeren indien dit noodzakelijk is. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op derden die door Voltier B.V. worden ingeschakeld.

Artikel 6: Annulering van de overeenkomst

6.1 Als de opdrachtgever, niet zijnde een natuurlijke persoon, annuleert, is hij een schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding is opgebouwd uit gederfde inkomsten, verminderd met niet gemaakte kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding bedraagt minimaal 30% van de koop-/aanneemsom. Wanneer Voltier kan bewijzen dat de schade groter is, kan dit percentage hoger uitvallen.

6.2 Een annulering dient schriftelijk te worden gedaan. Deze kan worden verstuurd naar info@voltier.nl. Bij een mondelinge annulering bevestigt Voltier dit schriftelijk aan opdrachtgever.

6.3 Consumenten zijn bij overeenkomsten die buiten de verkoopruimte of op afstand worden gesloten, vrijgesteld van annuleringskosten wanneer hij zijn herroepingsrecht uitoefent, zoals wettelijk vastgelegd voor deze verkoopmethode. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de opdrachtgever, die een bedrijf vertegenwoordigt.

6.4 Een annulering door een consument buiten de wettelijk vastgestelde herroepingstermijn resulteert ook in verplichting tot schadevergoeding. Deze bedraagt 30% van de aanneemsom.

Artikel 7: Verplichtingen opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever dient Voltier in de gelegenheid te stellen het werk te verrichten.

7.2 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de benodigde vergunningen en ontheffingen voor dat het project aanvangt. De kosten die verband houden met het aanvragen van vergunningen en ontheffingen zijn voor rekening van opdrachtgever.

7.3 Buiten werktijden en in afwezigheid van Voltier dient opdrachtgever zorg te dragen voor goederen en eigendommen van Voltier, zoals materialen, werktuigen of gereedschappen die op de locatie van opdracht zijn geleverd. Wanneer eigendommen van Voltier beschadigingen oplopen of verloren gaan is opdrachtgever schadeplichtig. 

Artikel 8: Facturering en betaling

8.1 Opdrachtgever dient, wanneer er een 50/50 betaling is afgesproken, de 50% aanbetaling uiterlijk 3 dagen voor installatiedatum te voldoen. De rest van de factuur dient te worden voldaan bij oplevering van de installatie. Voltier is bij een te late betaling bevoegd de (verdere) nakoming van de overeenkomst op te schorten. 

8.2 Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van een heel of een deel van de factuur worden incassokosten in rekening gebracht gelijk aan de maximale incassokosten zoals de wet dit voorschrijft met een minimum van 40,-. Daarnaast is zonder voorafgaande melding over het factuurbedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd.

8.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering komen geheel voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het/de factuurbedrag(en), met een minimum van 500,-  en zijn zonder nadere aanmaning verschuldigd.

8.4 Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Voltier is het niet toegestaan de betalingsverplichting(en) jegens Voltier op te schorten en/of te verrekenen met een vordering die jij op Voltier hebt of denkt te hebben. Een beroep op garantie(s), klachten en/of andere aanspraken schorten opdrachtgevers betalingsverplichtingen jegens Voltier niet op.